Privaatsuspoliitika

Isikuandmete Töötlemine

CareMate OÜ (registrikood 14385848 ) asukohaga Tartu mnt 52-3, Tallinn, 10112, Eesti, on isikuandmete vastutav töötleja ning on määranud andmekaitsespetsialisti (info@caremate.ee).

1. Milliseid isikuandmeid töötleme

Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht.

Geograafilise asukoha andmed.

Teave tervise kohta (seal füüsilise ja vaimse tervise raskusastmed).

Hinnangud teenuseosutajatele ning teenuseosutaja efektiivsus.

Karistusregistri väljavõte, isikukujutis (foto), kutseala, väljaõpet ning isikut tõendavad dokumendid.

2. Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid

Töötleme isikuandmeid selleks, et tellijatel ja teenuseosutajatel oleks võimalik efektiivselt teenuseid saada/pakkuda.

Geograafilise asukoha andmeid töötleme selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi. Kui teenuseosutaja soovib, et tema geograafilist asukohta ei kuvata, peab ta CareMate rakenduses need eemaldama..

Kutseala, väljaõpet ning isikut tõendavaid dokumente ja karistusandmeid töödeldakse selle jaoks, et kindlaks teha teenuseosutaja vastavus seaduse nõuetele ja sobivus kutsealal tegutsemiseks.

CareMate rakenduses kuvatakse teenuseosutaja foto, nimi, lisainfo, mida ta on märkinud, ajad, piirkonnad, hind, teenused ja raskusastmed, mille põhjal tellija saab valida sobiva teenuseosutaja tellimuse tegemiseks.

Teenuseosutajale ja tellijale edastatakse CareMate portaalis tellimuste kokkuvõte, mis kajastab sealhulgas teenuse osutamise efektiivsust ja klientide hinnangut teenuseosutajale. Hinnangud teenuseosutajale on vajalikud selle jaoks, et tellijatele oleks võimalik pakkuda usaldusväärset teenust.

3. Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse platvormi kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks. Teenuste kasutamise eeltingimuseks on teenuseosutaja ning tellija tuvastamise ja geograafilise asukoha andmete, aja, teenuste ja raskusastmete töötlemine.

Maksetega seotud pettuste uurimiseks ja avastamiseks võidakse teenuseosutaja isikuandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel.

Karistusandmete töötlemine toimub seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Isikuandmete turvalisuse tagamiseks vajalik andmetöötlus toimub isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks.

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse

Teenuse tellija isikuandmeid edastatakse ainult neile teenusepakkujatele, kelle tellimuse on teenusepakkuja saanud. Sellisel juhul näevad kasutajad eesnime, aegasid, piirkonda, lisainfot, abivajaja raskusastmeid, telefoninumbrit, fotot ning geograafilist asukohta. Samuti näevad kasutajad kokkuvõtteid tellimustest, mida on tellitud, tühistatud, täidetud.

Platvormi kasutajate isikuandmeid töötlevad CareMate OÜ töötajad, kes osutavad klienditoe teenust.

5. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või DigitalOcean Inc . serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.

Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.

6. Tellijate isikuandmete töötlemine

Teenusepakkujad ei tohi töödelda klientide isikuandmeid, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Teenuseosutaja ei tohi tellijatega ühendust võtta teenuseosutamist läbi platvormi mitte puudutavates küsimustes või koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada, töödelda või ristkasutada isikuandmeid, mis on klientidelt või CareMate platvormi kaudu saanud.

Teenuseosutaja ja kliendid peavad järgima üksteise isikuandmete töötlemise tingimustes sätestatud reegleid ja tingimusi. Platvormi kasutaja vastutab tellijate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest. Kui teenusepakkuja rikub tellijate isikuandmete töötlemise nõudeid võidakse teenuseosutaja konto sulgeda ning nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

7. Isikuandmetega tutvumine, säilitamine, kustutamine, parandamine ja ülekandmine

Isikuandmeid saab vaadata ja parandada CareMate platvormil.

Platvormi kasutajate  isikuandmeid säilitatakse senikaua kuni konto on aktiivne ning peale konto kustutamist täiendavalt 3 aastat.

Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat.

Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.

Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Kui platvormi kasutaja soovib isikuandmeid üle kanda või kustutada, siis peab ta sellest teada andma e-kirja teel. Vastame ühe kuu jooksul ning täpsustame andmete kustutamise ja üleandmise üksikasjad.

8. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@caremate.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee, info@aki.ee).