Kasutajatingimused

CareMate kasutajatingimused kodu- ja isikuhooldusteenuse pakkujatele

0.1 november 3, 2020

Käesolevad kasutajatingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad kodu- ja isikuhooldusteenuse osutaja ja CareMate vahelist kokkulepet seoses CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali kasutamisega kodu- ja isikuhooldusteenuse osutamise eesmärgil.

Kodu- ja isikuhooldusteenuste osutamiseks CareMate rakendust kasutades peab nõustuma järgmiste tingimustega.

1. DEFINITSIOONID

 1. CareMate (edaspidi viidatud ka kui "meie") on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing CareMate OÜ, mille registrikood on 14385848 ja registrijärgne asukoht Tartu mnt 52-3 Tallinn 10112.
 2. CareMate teenused on teenused, mida CareMate Sulle osutab, kaasa arvatud CareMate rakenduse ja CareMate platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Sinu ja kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud Kasutajatingimustes või Kokkuleppes.
 3. CareMate rakendus, sealhulgas CareMate teenuse osutajate portaal on kasutajatingimuste mõistes CareMate teenuse osutajatele ja tellijatele mõeldud vahendid. CareMate teenuse osutajate portaal on vahend, mida kodu- ja isikuhooldusteenuste osutajad kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ning kodu- ja isikuhooldusteenuste haldamiseks. CareMate rakendus on kodu- ja isikuhooldusteenuste tellijate vahend teenuste tellimiseks, nende eest maksmiseks ja nende saamiseks endale või oma lähedastele.
 4. Tellija on isik, kes tellib endale või oma lähedasele kodu- ja/või isikuhooldusteenuse ning kes saab teenuse osutaja poolt pakutava kodu- ja/või isikuhooldusteenuse oma kodus nendes tingimustes, mis tal kodus olemas on. 
 5. Hooldusteenuse osutaja (ka hooleandja, hooldusteenuse pakkuja) tähendab isikut, kes on sõlminud kokkuleppe CareMate rakenduse kasutamiseks ja osutab kodu- ja isikuhooldusteenuseid CareMate rakenduse vahendusel.
 6. Kasutajatingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.
 7. Kokkulepe on mis tahes kokkulepe Teie ja CareMate vahel CareMate rakenduse ja CareMate teenuse osutaja portaali kasutamise kohta. Kokkulepe koosneb käesolevatest kasutajatingimuste dokumentidest „Privaatsuspoliitika", „Juhised hooldusteenuse osutajale“ ja muudest lisatingimustest või dokumentidest, millele siin viidatakse või milles Sina ja CareMate omavahel tulevikus kokku lepite.
 8.  Litsents on Sinu õigus kasutada CareMate rakendusi.
 9.  Veebileht on CareMate veebilehekülg, mille aadress on www.CareMate.ee.
 10. Tasu on rahasumma, mille Tellija peab osutajale maksma kodu- ja/või isikuhooldusteenuse osutamise eest.
 11. CareMate teenustasu on tasu, mille kodu- ja/või isikuhooldusteenuse osutaja peab tasuma CareMatele õiguse eest kasutada CareMate rakendust.
 12. Rakendusesisene makse on makse, mille Tellija tasub CareMate rakenduse kaudu hooldusteenuste eest. Rakendusesisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida CareMate võimaldab.
 13. CareMate teenuseosutaja portaal on portaal, mis sisaldab asjakohast teavet ja dokumente selle kohta, kuidas CareMate kasutab rakendust, sealhulgas raamatupidamisdokumente. CareMate rakendusse saate siseneda aadressil www.CareMate.ee, sisestades kasutajanime ja salasõna.
 14. Hooldusteenused on koduteenused ja isikliku abi teenused, mille hulka kuuluvad: toidu valmistamine (köögi korrastamine selle järel), söötmine, kodu kütmine puudega, triikimine, pesu pesemine, koristustöödel abiks olemine, hooldusteenuse saaja saatmine ja abistamine poeskäikudel, hooldusteenuse saaja abistamine asjatoimetustel käimisel, rohtude andmisel abiks olemine, liikumisabi osutamine, prügi välja viimine, abi tualetitoimingutel, mähkmete vahetamine, riietamisel abistamine, teenuse saaja pesemine, voodipesu ja rätikute vahetus nende määrdumisel, muru niitmine, aiatöödel abistamine, seltsi pakkumise teenus, võimlemine, füsioteraapia, massaaž, pediküür, maniküür, juukselõikus.
 15. Hooldusteenused on teenused, mida hooldusteenuste osutaja osutab tellija poolt määratud isikule, kelle tellimuse hooldusteenuse osutaja on CareMate rakenduse kaudu vastu võtnud.

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE

 1. CareMate rakenduse kasutamiseks tuleb end registreerida CareMate veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades CareMate poolt nõutavad dokumendid. Konto võib registreerida nii juriidilise kui ka eraisikuna. Kui oled CareMate konto registreerinud, annab CareMate Sinu käsutusse personaalse konto, millele pääseb ligi CareMate teenuse osutaja portaalis ja rakenduses Sinu valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri" (Sign up), kinnitad ja tagad järgmist:
  1. Sul on õigus, kooskõlas kehtiva seadusandlusega, sõlmida Kokkulepe CareMate rakenduse kasutamiseks kodu- ja isikuhooldusteenuste ja abi väljas osutamise eesmärgil;
  2. Oled hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid kasutajatingimusi ja sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Sulle tekkivaid kohustusi;
  3. Kogu teave, mille olete CareMatele esitanud, on täpne, õige ja täielik;
  4. Sa ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
  5. Sa ei kasuta CareMate rakendust ja teenuse osutaja portaali lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta CareMate rakenduse korrektset toimimist;
  6. Sa ei kopeeri ega jaga CareMate rakendust ja teenuse osutaja portaali ega muud sisu ilma CareMate eelneva kirjaliku loata, välja arvatud ohuolukorras politseile, perearstile, kiirabile;
  7. Sinu konto andmed on õiged ja uuendad profiilis kajastatud teavet;
  8. Sa toimid kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Sa kodu- ja isikuhooldusteenuseid ning abi osutad;
  9. Sa nõustud CareMate privaatsuspoliitikaga.
 2. Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel pead Sa esitama enda pangaandmed. Juriidilise isiku puhul peab sisestama vastava äriühingu pangaandmed. CareMate kannab maksete kaudu kogutud Tasu üle hooldusteenuste osutaja esitatud pangakontole. CareMate ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui hooldusteenuse osutaja on esitanud valed pangaandmed.
 3. Pärast seda, kui oled registreerimistaotluse esitanud, saad e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb hooldusteenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiiliseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali kasutajaõiguse lõpetamine.
 4. Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o äriühing). Hooldusteenuse osutaja loetakse juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes (mis on nähtavad CareMate teenuse osutaja portaalis) on Tasude saajaks märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul loetakse märgitud juriidiline isik hooldusteenuste osutajaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib hooldusteenuseid osutada. Füüsiline isik võib teenuse osutaja kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest. CareMate KONTO MAKSE ANDMETES NÄIDATUD JURIIDILINE ISIK JA FAKTILISELT KODU- JA/VÕI ISIKUHOOLDUSTEENUSEID OSUTAV FÜÜSILINE ISIK VASTUTAVAD SOLIDAARSELT TEENUSE OSUTAJA MIS TAHES KOKKULEPPE RIKKUMISE EEST.

3. ÕIGUS CareMate RAKENDUSE JA TEENUSE OSUTAJA PORTAALI KASUTAMISEKS

 1. CareMate teenuse osutaja portaal võimaldab teenuseosutajal saada kodu- ja isikuhooldusteenuste tellimusi tellijatelt. 
 2. Litsents CareMate teenuse osutaja portaali kasutamiseks. Käesolevaga annab CareMate Teenuse osutajale Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi  CareMate rakenduste kasutamiseks. Lihtlitsents ei anna Teenuse osutajale õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutajaõigusi kolmandatele isikutele. 
 3. CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali kasutamise käigus ei tohi teenuse osustaja teha järgmiseid toiminguid:
  1. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali lähtekoodi kätte saada;
  2. muuta CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada CareMate rakenduse teenuse osutaja portaali muudetud versiooni;
  3. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast CareMate rakendust või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, CareMate rakendusel osutavaid teenuseid, Veebilehte, CareMate teenuse osutaja portaali, CareMate rakendust või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;
  4. üritada volitamata juurdepääsu CareMate mis tahes rakendustele või muule CareMate teenusele;
  5. sõlmida CareMate platvormi kaudu saadud klientidega platvormiväliseid ehk alternatiivseid kokkuleppeid teenuse osutamiseks.
 4. CareMate rakenduse ja selle portaali kasutamise eest tasub CareMate teenuse osutaja CareMatele teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil.  
 5. CareMate rakenduse ja CareMate teenuse osutaja portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peab viivitamata lõpetama CareMate rakenduse ja CareMate teenuse osutaja portaali kasutamise ja CareMatel on õigus blokeerida ja kustutada Sinu konto ilma sellest ette teatamata.
 6. CareMate kaubamärgi ja siltide kasutamine. CareMate võib Sulle anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad CareMatele või osutavad muul viisil, et kasutad CareMate rakendust. CareMate annab Sulle kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mis tahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada CareMate kodu- ja isikuhooldusteenuseid CareMate teenuse osutaja portaali kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist pead viivitamata eemaldama ja loobuma CareMate kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad CareMate kaubamärgile.
 7. CareMate autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas CareMate lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on CareMate intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. CareMate rakenduse, CareMate teenuse osutaja portaali või muude CareMate teenuste kasutamine ei anna teenuse osutajale omandiõigust CareMate intellektuaalse omandi suhtes.

4. KODU-  JA ISIKUHOOLDUSTEENUSTE NING ABI VÄLJAS OSUTAMINE

 1. Kohustused. Käesolevaga teenuse osutaja kinnitab, et osutab kodu- ja isikuhooldusteenuseid ja abi väljas kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus teenuse osutaja osutab kodu- ja/või isikuhooldusteenuseid.
 2. Teenuse osutajal, kes kasutab teenuse osutamisel autot, peavad olema tegevusload (sealhulgas kehtiv juhiluba), registreeringud, autokindlustus, vastutuskindlustus (kui kohaldatav), tõendid ja muud dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus teenuse osutaja kasutab töös autot. Teenuse osutaja vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. CareMatel on õigus nõuda teenuse osutajalt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist.
 3. Sa pead kodu- ja/või isikuhooldusteenuseid ning abi väljas osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning täitma kliendi tellimust tema parimates huvides. Muu hulgas (i) pead valima tegutsemisviisi, mis on kõige efektiivsem ja riske maandavam, mis võimalik; (ii) ei tohi tegeleda teenuse osutamise ajal toimingutega, mis võivad segada teenuse efektiivset osutamist; (iii) ei tohi kasutada nutiseadet ja/või telefoni enda isiklikuks otstarbeks.  
 4. Teenuse osutajal on õigus otsustada, millal ja mis sagedusega kodu- ja/või isikuhooldusteenuseid ja abi väljas osutada. Teenuse osutajal on kohustus võtta vastu ja täita tellimus/visiidid, mis on esitatud vastavalt platvormil märgitud kättesaadavusele. Juhul, kui teenuse osutaja tühistab visiidi või kogu tellimuse ilma mõjuva põhjuseta, milleks on terviserike (tõendava dokumendiga) või tellijaga loodud otsene kokkulepe vastavalt kliendi rahulolule, on CareMate OÜ`l õigus nõuda teenuse osutajalt visiidi kohta trahvi 50 eurot. Trahvi tasumine toimub arve koostamisel  tasaarvelduse teel/arve esitamisel otse teenuse osutajale. Trahvi tasumata jätmisel vastavalt esitatud maksekuupäevale lisandub viivis 0.05% päevas.
 5. Kulud, mida Teenuse osutajal tuleb kanda seoses kodu- ja/või isikuhooldusteenuse ja abi väljas osutamisega. Teenuse osutaja on kohustatud omandama ja korras hoidma hooldusteenuste osutamiseks vajalikud töövahendid (kummikindad, sinised sussid, desinfitseerimisgeel kätele), sealhulgas nutiseadmed. Teenuse osutaja peab tasuma kõik kulud seoses hooldusteenuste osutamisega, sh auto kasutamisel töös kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, kindlustuse, ettevõttega või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Teenuse osutaja peab arvestama sellega, et CareMate rakenduse ja portaali kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Teenuse osutaja peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.
 6. Tasu teenuse osutamise eest. Teenuse osutajal on õigus küsida tellijalt Tasu visiidi eest pärast seda, kui CareMate kaudu on vastu võetud tellimus ning on osutatud tellimusele vastav kodu- ja/või isikuhooldusteenus või abi väljas. Visiidi maksumus arvestatakse vaikimisi määratud baashinna, teenuste tellimusega määratud ajalise kestuse alusel. Vaikimisi määratud baashind on CareMate rakenduses näidatav tellimusele määratud hind. Teenuse osutaja võib taotleda vaikimisi määratud baashinna muutmist, saates selleks CareMatele vastavasisulise taotluse baastasu muutmiseks.
 7. Kui Teenuse osutaja leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib teenuse osutamise maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need esitada CareMate teenuse osutaja portaali funktsioonis „Teenuse osutamise maksumuse ülevaade" (Fare Review). Kui Teenuse osutaja ei ole esitanud taotlust CareMate teenuse osutaja portaali funktsioonis „Teenuse osutamise maksumuse ülevaade“, siis CareMate ei ole kohustatud teenuse osutamise maksumust ümber arvestama ega hüvitama teenuse osutamise maksumuse arvutamise vea tõttu tekkinud kahju.
 8. CareMate võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Teenuse osutaja pahatahtliku käitumisega (nt kauem töö tegemise kaudu kui ette määratud või väljalogimise mitte tegemine), või kui on kindlaks tehtud tehniline viga, mis mõjutab teenuse osutamise maksumust. Samuti võib CareMate vähendada Tasu või selle tühistada, kui on mõistlik põhjus arvata, et Teenuse osutaja on toime pannud pettuse või kui tellija osutab teenuse osutaja poolt toime pandud pahatahtlikule käitumisele. CareMate rakendab Tasu vähendamise õigust mõistlikul viisil ja põhjendatud juhtudel.
 9. Tellija teeb makse teenuse osutamise eest otse CareMate rakendusesisese maksena (nagu on kirjeldatud käesolevate Üldtingimuste 6. peatükis). Juhul, kui Tellija jätab Tasu maksmata või keeldub maksmast, siis CareMate saadab võlateate tellijale. Selline tegevus ei tähenda seda, et CareMatel oleks kohustus Teenuse osutajale hüvitada Tellija tasumata Tasu.
 10. Kviitungid. Pärast Kodu- ja/või isikuhooldusteenuse osutamise lõpetamist edastatakse Tellijale CareMate rakenduses visiidist kokkuvõtte, mis sisaldab teenuse osutaja ees- ja perekonnanime, fotot, teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, tegevusi ning teenuse hinda ja tasutud summat. Teenuse osutajale on kviitungid kättesaadavad CareMate teenuse osutaja portaalis.
 11. Juhul, kui teenuse tellija tekitab mingisugust füüsilist või moraalset kahju teenusepakkujale, on teenuse osutajal õigus pöörduda politseisse või CareMate klienditoe poole, kus võetakse juhtum käsile ning sellega seoses võib kaotada teenuse tellija loa kasutada edaspidi CareMate rakendust omale kodu- ja/või isikuhooldusteenuste või väljas käimise abi tellimiseks. 
 12. Maksukohustused. Teenuse osutaja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Teenuse osutajale tekivad seoses kodu- ja/või isikuhooldusteenuste ja abi väljas osutamisega, sh (i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja (ii) kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab CareMatele põhjendatud maksupäringu Teenuseosutajate tegevuse kohta seoses kodu- ja/või isikuhooldusteenuse või abi väljas osutamisega, siis võib CareMate teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Teenuse osutajate tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Teenuse osutaja on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses kodu- ja/või isikuhooldusteenuste ja abi väljas osutamisega. Teenuse osutaja peab CareMatele hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad CareMatele seoses asjaoluga, et Teenuse osutaja jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).
 13. Volitus arvete väljastamiseks. CareMatel on volitus Teenuse osutajate nimel arvete väljastamiseks Tellijatele, nt leppetrahvid või tasud, mida CareMate vahendab Teenuse osutajale. Vastavad arved tehakse Teenuse osutajale kättesaadavaks CareMate Teenuse osutaja portaalis.

5. CareMate TEENUSTASUD

 1. CareMate Teenuse osutaja platvormi kasutamise eest kohustub Teenuse osutaja maksma CareMatele tasu (s.o CareMate teenustasu). CareMate teenustasu arvestatakse kodu- ja/või isikuhooldusteenuste maksumusest iga kodu- ja/või isikuhooldusteenuse eest. CareMate teenustasu arvestatakse maha Tasust. CareMate teenustasu suurus tehakse Teenuse osutajale teatavaks e-posti teel, CareMate rakenduse, CareMate Teenuse osutaja portaali või muudel teavitusviisidel. CareMate teenustasu suurus võib aeg-ajalt muutuda. CareMate saadab muudatuste kohta eelnevalt teate.

6. RAKENDUSESISESED MAKSED- BRONEERINGU INFO!

 1. CareMate rakendus võimaldab Tellijatel maksta kodu- ja/või isikuhooldusteenuste ja abi eest väljas ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o rakendusesisene makse). Teenuseosutaja volitab CareMate´i tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Teenuse osutaja nimel Tasusid ja muid tasusid, mida Tellija tasub rakendusesisese maksena. Rakendusesisese makse korral loetakse Tellija maksekohustus Teenuse osutaja ees täidetuks selle tegemise hetkest.
 2. Teenuse osutaja ei või keelduda Tellija soovist teha rakendusesisest makset, ega mõjutada Tellijat rakendusesisest makset mitte tegema. Sularahaga arveldamine on keelatud. Kui Teenuse osutaja keeldub ilma mõjuva põhjuseta rakendusesisest makset vastu võtmast, on CareMatel õigus määrata Teenuse osutajale leppetrahv 10 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teenuse osutaja kasutusõigus CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv.
 3. CareMate kannab rakendusesiseste maksetena eelmisel nädalal CareMate pangakontole laekunud summad Teenuseosutaja pangakontole üldjuhul järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Teenuse osutaja taotleb rakendusesiseste maksete ülevaatamist, võib CareMate kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud. CareMate peab tellimuse summalt kinni tunnipõhiselt vahendusprotsendi, mis ei ületa 20% vahendamise eest.
 4. Teenuse osutajal on võimalik tutvuda rakendusesiseste maksete aruannetega CareMate teenuse osutaja portaalis maksete rubriigis. Teenuse osutaja peab CareMatet teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada rakendusesiseste maksete teostamist.
 5. CareMate ei ole kohustatud Teenuse osutajale hüvitama Tasu, kui rakendusesisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või mobiilimakse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud CareMatele mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame teenuse osutajat teenuse maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle pärast seda, kui tellija on nõutava makse sooritanud.
 6. Enne kodu- ja/või hooldusteenuste või abi väljas osutamist peab teenuse osutaja veenduma, et teenus osutatakse õigele tarbijale või et tellija on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema CareMate kontoga kodu- ja/või hooldusteenuseid või abi väljas tarbida. Kui teenuseosutaja teeb tarbija tuvastamisel vea ja rakendusesisene makse nõutakse tellijalt, kelle poolt tarbijale tellitud kodu- ja/või hooldusteenuseid ei ole osutatud, siis CareMate tagastab tellijale tasu tellimuse maksumuse eest. Sellisel juhul ei ole teenuse osutajal õigust saada CareMatest Tasu teenuse osutamise eest. Lisaks on CareMatel õigus nõuda iga vale rakendusesisese makse eest leppetrahvi 10 eurot.
 7. CareMate tasaarvestab rakendusesisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Teenuse osutaja on kohustatud maksma CareMatele (nt CareMate teenustasu ja leppetrahvid). CareMatel on õigus täita Teenuse osutaja rahalisi kohustusi CareMate Grupi ühingute ees, millisel juhul on CareMatel täidetud kohustuste ulatuses tagasinõudeõigus Teenuse osutaja vastu. CareMate võib tasaarvestada Teenuse osutaja rahalisi nõudeid CareMate vastu, CareMate Grupi rahaliste nõuetega Teenuse osutaja vastu. CareMate Grupp tähendab äriühinguid, mille üle CareMate, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt CareMate tütarühingud) ning äriühingut, mis otseselt või kaudselt kontrollib CareMatet.

7. KLIENDITUGI

 1. CareMate pakub kliendituge CareMate rakenduse ja teenuse osutaja portaali kasutamiseks. CareMatel on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Teenuse osutaja on hilinenud CareMate teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva.

8. HINNANGUD JA TEGEVUS

 1. Selleks, et tagada CareMate rakenduse kaudu kõrge kvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Tellijatele täiendav usaldus, võivad Tellijad anda hindeid ja arvustusi osutatud kodu- ja/või isikuhooldusteenuste kohta. Teenuse osutajale antud keskmine hinne on seotud CareMate kontoga ja kättesaadav Tellijatele, kes soovivad Kodu-ja/või isikuhooldusteenuseid tellida. Kui CareMate leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel.
 2. Lisaks Teenuseosutaja hindele mõõdab CareMate tegevuse aktiivsust ning loob iga Teenuse osutaja kohta aktiivsushinde, mis põhineb kodu- ja/või isikuhooldusteenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või kodu- ja/või isikuhooldusteenuste osutamisel.
 3. Selleks, et tagada Tellijatele usaldusväärset teenust, võib CareMate määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Teenuse osutajad peavad saavutama ja säilitama. Kui Teenuse osutaja ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Teenuse osutaja CareMate konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. CareMate võib Teenuse osutaja konto avada, kui CareMate tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine.

9. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD

 1. Turuülevaated. CareMate võib Teenuse osutajatele saata CareMate rakenduse, CareMate teenuse osutajate portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumise statistikale, ei saa CareMate tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele.
 2. Miinimumsissetulekut lubavad kampaaniad. CareMate võib teha kampaaniaid, mille ajal CareMate garanteerib teatud miinimumsissetuleku, kui Teenuse osutaja osutab kodu- ja/või isikuhooldusteenuseid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui Teenuse osutaja nimetatud miinimumi ei saavuta, siis CareMate hüvitab Teenuse osutajale puudujääva osa. CareMate täpsustab kampaania tingimused CareMate rakenduse, CareMate teenuse osutaja portaalis, SMSi, e-kirja või muude sidevahendite abil. CareMate otsustab omal äranägemisel kas, mis tingimustel, millal ja millistele Teenuse osutajatele ta kampaaniates osalemist võimaldab. Kui CareMatel on alust oletada, et Teenuse osutaja tegevus on pahatahtlik, siis CareMate võib hüvitist mitte maksta või peatada tasumise pettuse kahtluse uurimise ajaks.
 3. Teenuse tarbijatele suunatud turunduskampaaniad. CareMate võib CareMate rakenduste turundamiseks korraldada Teenuse osutajatele suunatud turunduskampaaniaid. Kui kampaania käigus vähendatakse Tasu, maksab CareMate Teenuse osutajale hüvitist Tellijatele pakutava soodustuse summa ulatuses. Hüvitis makstakse Teenuse osutajale koos Tasuga. CareMate võib tasaarvestada turunduskampaania hüvitisi CareMate teenustasudega.

10. ÕIGUSSUHTED TEENUSE OSUTAJATE, CareMate JA TELLIJATE VAHEL

 1. CareMate on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta kodu- ja/või isikuhooldusteenuseid või abi väljas. CareMate üksnes lihtsustab kodu-ja/või isikuhooldusteenuste ja abi väljas osutamist Teenuse osutaja ja Tellija vahel. Teenuse osutaja on teadlik sellest, et osutab kodu- ja/või isikuhooldusteenuseid ja abi väljas teenuse osutamiselepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Tarbijatele, kellele teenuse Tellijad tellivad.
 2. Teenuse osutaja ja CareMate vahel ei teki töövõtu- ega töösuhet. CareMate võib pakkuda teenuse osutajale hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki CareMate ja Teenuse osutaja vahel seltsingu õigussuhet. Teenuse osutaja ei või esineda CareMate töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida CareMate nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Teenuse osutajat CareMate töötajaks või töövõtjaks, siis Teenuse osutaja loobub mis tahes nõuetest CareMate vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.
 3. Teenuse osutaja ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevaid õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemine. CareMate kogub Teenuse osutaja isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave karistusregistri kohta, asukohta puudutav teave, väljaõppekohane teave, selleks et võimaldada CareMate rakenduse toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Andmeid võimalike kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindlaks teha, kas Teenuse osutajad vastavad seaduse nõuetele ja Teenuse osutaja sobib teenuse osutajana CareMate rakenduses tegutsemiseks. CareMate edastab Teenuse osutaja isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. CareMate rakenduses kuvatakse Teenuse osutaja ees- ja perekonnanime, foto, teenused, mida teenuse osutaja võib osutada, hinna komponendid, kauguse teenuse tarbijast ja reitingu. Teenuse osutaja võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Teenuse osutaja soovib oma isikuandmed eemaldada, võib CareMate rakenduse kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Teenuse osutaja kustutab oma konto, kustutab CareMate Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Teenuse osutaja isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid.
 2. Asukohaandmete edastamine. CareMate teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks, et Tellijatele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Teenuse osutaja soovib, et tema asukoht ei oleks CareMate rakenduses nähtav, peab Teenuse osutaja sulgema CareMate rakenduse või märkima CareMate rakenduses, et Teenuse osutaja ei osuta teenuseid.
 3. Tellijate isikuandmete töötlemine. Teenuse osutaja ei tohi Tellijate ja tarbijate isikuandmeid töödelda ilma CareMate loata. Teenuse osutaja ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada CareMate rakenduse kaudu kättesaadavaks saanud Tellijate ja tarbijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik kodu- ja/või isikuhooldusteenuste osutamiseks. CareMate on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Teenuse osutaja ja Tellijate ning tarbijate isikuandmeid. Teenuse osutaja on Tellijate ja tarbijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud CareMate privaatsuspoliitikas. Juhul kui Teenuse osutaja rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib CareMate sulgeda Teenuse osutaja konto ning nõuda kahju hüvitamist.

12. VASTUTUS

 1. CareMate rakendus antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav“ kujul. CareMate ei väida ega taga, et juurdepääs CareMate rakendusele ja CareMate teenuse osutaja portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna CareMate rakenduse kasutamine kodu- ja/või isikuhooldusteenuste tellimiseks sõltub Tellijate käitumisest, siis CareMate ei taga, et CareMate rakenduse kasutamise tulemusena on Teenuse osutajal võimalik saada kodu- ja/või isikuhooldusteenuste tellimusi.
 2. CareMate OÜ, CareMate juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Teenuse osutajale võib tekkida CareMate rakenduse kasutamise tõttu, sealhulgas:
  • otsene või kaudne varaline kahju;
  • saamata jäänud tulu;
  • äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda;
  • andmete kaotus või ebatäpsus;
  • mis tahes muu kahju.
 3. CareMate vastutus Kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Teenuse osutajal on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui CareMate tahtlikult rikub Kokkulepet.
 4. CareMate ei vastuta CareMate rakendust kasutavate Tellijate või lähedaste tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Tellijad tekitavad Teenuse osutajale.
 5. Teenuse osutaja vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt pärast seda, kui on saanud CareMatelt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Teenuse osutaja on kohustatud CareMatele hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis CareMatele kohaldati selle tõttu, et Teenuse osutaja rikkus Kokkulepet. Kui Tellija esitab kaebuse CareMate vastu seoses Teenuse osutaja osutatud kodu- ja/või isikuhooldusteenusega, peab Teenuse osutaja sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima CareMatele seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui CareMatel on õigus Teenuse osutaja vastu esitada nõue, peab Teenuse osutaja kompenseerima CareMatele kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud.

13. KESTUS JA LÕPETAMINE

 1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Teenuse osutaja suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Teenuseosutaja suhtes hetkest, kui tingimused on Teenuse osutajale tehtud kättesaadavaks ja Teenuse osutaja alustab või jätkab kodu- ja/või isikuhooldusteenuste või abi väljas osutamist CareMate rakenduse vahendusel.
 2. Teenuse osutaja võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest CareMatele vähemalt seitse päeva ette, pärast mida Teenuse osutaja õigused CareMate rakenduse ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõppevad. CareMate võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Teenuse osutajale vähemalt kolm päeva ette.
 3. CareMatel on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs CareMate rakendusele ja CareMate teenuse osutaja portaalile, kui Teenuse osutaja rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab CareMatet või tema tütarühinguid või põhjustab kahju CareMate või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib CareMate keelduda Teenuse osutajale uue konto registreerimisest.
 4. Juhul kui CareMate kahtlustab Teenuse osutajat Kokkuleppe rikkumises või pettuses, võib CareMate uurimise ajaks piirata Teenuse osutaja juurdepääsu CareMate rakendusele ja CareMate Teenuse osutaja portaalile. Juurdepääsupiirang tühistatakse, kui CareMate tuvastab, et Teenuse osutaja ei ole rikkumist või pettust toime pannud.
 5. CareMate eesmärgiks on pakkuda kõikidele Tellijatele ja tarbijatele kõige kõrgemat teenuse kvaliteeti, mistõttu CareMate jälgib teenuse osutajate tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Teenuse osutaja ei täida minimaalseid teenuse nõudeid, nagu minimaalne hinnang ja aktiivsushinne, siis on CareMatel õigus kohe, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Teenuse osutaja juurdepääs CareMate rakendusele ja CareMate Teenuse osutaja portaalile.

14. MUUDATUSED

 1. Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Teenuse osutajale kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, CareMate rakenduse, CareMate veebilehe, CareMate teenuse osutaja portaali või muude sidevahendite kaudu ja Teenuse osutaja jätkab seejärel kodu- ja/või isikuhooldusteenuste osutamist CareMate vahendusel.
 2. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebiehel ja antakse Teenuse osustajale sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Teenuse osutaja jätkab CareMate rakenduse ja CareMate teenuse osutaja portaali kasutamist, loetakse, et Teenuse osutaja on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

15. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

 1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Tallinnas, Eesti Vabariigis.

16. TEADETE EDASTAMINE

 1. Teenuse osutaja on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes.
 2. Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasi antuks, kui see on: (i) isiklikult üle antud, (ii) saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega, (iii) saadetud tähitud postiga, (iv) saadetud e-postiga või (v) tehtud kättesaadavaks CareMate teenuseosutaja portaali või CareMate rakenduse kaudu. Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: (i) isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; (ii) kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti; (iii) tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks; (iv) CareMate teenuse osutaja portaali või CareMate rakenduse kaudu kättesaadavaks tegemisel või (v) SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet.

18. RAHA KÄITLEMINE

CareMate rakenduse poolt esitatud tellimused Teenuse osutajale, mis sisaldavad raha käitlemist, käivad kõik läbi CareMate rakenduse ja on keelatud kasutada sularaha. (Juhul, kui tellitakse poes käimise või muude kulutuste tegemist teenuse tarbijale, tuleb kliendil selle eest tasuda kviitungi alusel, mida hooleandja talle esitab. See on tellija ning teenuseosutaja omavaheline kokkulepe ning CareMate ei vastuta.)

19.  LÕPPSÄTTED

 1. Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.

Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 01.11.2020.